บทที่ 3: การครองตัวเป็นโสด (celibacy) เป็นของประทานไม่ใช่ข้อบังคับ
👼🏻

บทที่ 3: การครองตัวเป็นโสด (celibacy) เป็นของประทานไม่ใช่ข้อบังคับ